Thông báo
- CUỘC THI ĐANG Ở THÁNG THỨ BA: TỪ NGÀY 01/9/2023 ĐẾN 30/9/2023 -
Các văn bản liên quan
STT Văn bản liên quan Tải/Xem
1 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Tải tài liệu
2 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Chương XIX) Tải tài liệu
3 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải tài liệu
4 Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Tải tài liệu
5 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Tải tài liệu
6 Quyết định số 19/QĐ-MTTQ-BTT ngày 03/8/2022 Tải tài liệu
7 Kế hoạch số 4950/KH-UBND ngày 01/10/2019 Tải tài liệu
8 Báo cáo số 58/BC-UBND về công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của UBND tỉnh Bình Dương Tải tài liệu
9 Nghị quyết liên tịch số 189/NQLT-STNMT-MTTQ-TCCT-XH, ngày 15/01/2021 Tải tài liệu
10 Công văn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023 Tải tài liệu
11 Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng môi trường Bình Dương năm 2023 Tải tài liệu