Thông báo
- CUỘC THI ĐANG Ở THÁNG THỨ BA: TỪ NGÀY 01/9/2023 ĐẾN 30/9/2023 -
NỘI DUNG THÔNG BÁO

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023

 

Số: 06  /TB-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

        Bình Dương, ngày  17 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Liên hệ để cung cấp thông tin phục vụ công tác trao thưởng Cuộc thi thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về Bảo vệ môi trường và công tác

Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023

 

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về Bảo vệ môi trường và công tác Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023 (Được ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 13/6/2023).

Sau khi kết thúc Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về Bảo vệ môi trường và công tác Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023, Ban tổ chức Cuộc thi đã tổng hợp và chuẩn bị công tác trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Tuy nhiên, trường hợp ông Nguyễn Khắc Dũng (Đạt giải ba của Đợt 2 – đã được tổng hợp tại Thông báo số 02/TB-BTC, ngày 03/8/2023 của Ban Tổ chức ) đã cung cấp địa chỉ, số điện thoại không chính xác, Ban Tổ chức đã liên hệ nhiều lần nhưng không được. Bằng văn bản này, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo đến ông Nguyễn Khắc Dũng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo, nếu ông Dũng không liên lạc với Ban Tổ chức Cuộc thi thì Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy kết quả của ông Dũng, đồng thời sẽ công nhận cho cá nhân đủ điều kiện đạt giải tiếp theo.

Mọi thông tin xin liên lạc theo số điện thoại: 0913158275 (Đ/c Lê Thị Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo – Phong trào) hoặc 0976202777 (Đ/c Thái Thị Ngọc Minh, Chuyên viên Ban Tuyên giáo-Phong trào).

 

Nơi nhận:

- BTT.UBMTTQVN tỉnh;

- BTC, Tổ thư ký cuộc thi;

- Lưu VP, Ban TGPT, NgMinh.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký, đóng dấu) 

 

 

Trần Thị Kim Lan

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Thông tin văn bản: ImageUpload/file/th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20ph%E1%BA%A3n%20h%E1%BB%93i%20th%C3%B4ng%20tin.pdf

THÔNG BÁO KHÁC